فناوری آموزشی - تدریس برتر

ساخت وبلاگ
چکیده : فناوری آموزشی - تدریس برترمهارت خواندن 1فناوری آموزشیتدریسروابط مفهومیواحد شمارشمقاله:شبکه های مجازی... با عنوان : فناوری آموزشی - تدریس برتر بخوانید :
فناوری آموزشی - تدریس برترمهارت خواندن 1فناوری آموزشیتدریسروابط مفهومیواحد شمارشمقاله:شبکه های مجازیروابط مفهومی واژگان ( جزء واژگی )توانایی های واژگانیمفهوم

http://naseryavari14.blogfa.com علمی، آموزشی و پژوهشی ، تکنولوژی آموزشی ، ارزشیابی توصیفی و... fa blogfa.com Fri, 26 May 2017 11:26:44 +0330 http://naseryavari14.blogfa.com/post/66 <strong><span style="color: #ff0000;">کاربرد واژگان</span> در هر زبان نقش بسیار مهمی در <span style="color: #00ff00;">انتقال پیام</span> به مخاطب دارد</strong></p> <p><strong> و عدم استفاده صحیح از کلمات و آشنا نبودن با کاربرد مناسب آنها سبب ایجاد خلل در فهم پیام و سردرگمی خواننده و یا شنونده خواهد شد</strong>.<br /><br /> استفاده از واژگان انگلیسی توسط زبان آموزان فارسی زبان نیز از این قاعده مستثنی <strong>نیست</strong>.<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/09.gif" alt="" border="0" /><br /><br />منبع: اشتریان،1393، کدام واژه؟</p> <p> </p> Fri, 26 May 2017 11:26:44 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/66 http://naseryavari14.blogfa.com/post/65 <p style="text-align: justify;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" />بهبود و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان از وظایف اصلی نظام‌های آموزشی كشور است</strong>. ارتقای این مهارت، باید یكی از نتایج و پیامدهای قطعی نظام‌های آموزش باشد؛ طوری كه دیگر نیازمند برنامه‌های تكمیلی بهبود <strong><span style="color: purple;">سواد خواندن</span></strong> دانش آموزان نباشیم.</p> <div class="GImg"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1393/07/20141012114554260_untitled-8.jpg" alt="روش‌ها و تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان " width="105" height="96" align="right" /></div> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;">بر اساس اطلاعات دریافت شده از پرسشنامه مدیران مدارس، درس «خواندن» از پایه اول تا چهارم بیش از سایر موارد درسی در مدرسه مورد تأكید قرار گرفته است. همچنین بر اساس گزارش معلمان، تدریس روزانه مبتنی بر متن كتاب یا فعالیت‌های مربوط به خواندن همراه با تكالیف و تمرین‌های هفته‌ای بوده است</span>.</p> <p>باید بدانید که <strong><span style="color: red;">رابطه مستقیمی بین «نگرش مثبت» دانش آموزان نسبت به خواندن و «توانایی خواندن» آنان وجود دارد.</span></strong> بچه‌هایی كه از نظر <strong><span style="color: #800040;">«سواد خواندن»</span></strong> در سطح بالاتری قرار داشتند، دارای والدینی بودند كه نسبت به مطالعه نگرش مثبتی داشتند و متوسط میزان مطالعه آنان بیش از 6 ساعت در هر هفته بوده است.</p> <p> </p> Tue, 09 May 2017 17:14:55 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/65 http://naseryavari14.blogfa.com/post/64 <strong>فناوری (تکنولوژی) آموزشی</strong> <span style="font-size: small;">به‌کارگیری وسایل و ابزار و استفاده از <a class="new" title="یافته‌های پژوهشی (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1">یافته‌های پژوهشی</a> برای ارتقای کیفیت <a title="یادگیری" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">یادگیری</a> و فرایند <a title="آموزش و پرورش" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4">آموزش و پرورش</a> است. فناوری آموزشی بخشی از <a class="mw-redirect" title="علوم تربیتی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C">علوم تربیتی</a> است.</span></p> <p> </p> <h2><span id=".D8.AA.D8.B9.D8.B1.DB.8C.D9.81_.D9.81.D9.86.D8.A7.D9.88.D8.B1.DB.8C_.D8.A2.D9.85.D9.88.D8.B2.D8.B4.DB.8C_.D8.A7.D8.B2_.D8.AF.DB.8C.D8.AF.DA.AF.D8.A7.D9.87.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.85.D8.AE.D8.AA.D9.84.D9.81" class="mw-headline" style="font-family: tahoma,arial; color: #ff6600;">تعریف فناوری آموزشی از دیدگاههای مختلف</span></h2> <p style="text-align: justify;">       <span style="font-size: small;">واژه <strong><a title="فناوری" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a></strong> از ریشۀ(به <a title="زبان یونانی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C">یونانی</a>: Technologia) به معنی <a class="new" title="برخورد سیستماتیک (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1">برخورد سیستماتیک</a> می‌آید و فناوری آموزشی به معنای <a class="new" title="کاربرد دانش (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1">کاربرد دانش</a> برای <a class="new" title="مقاصد عملی (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1">مقاصد عملی</a> می‌باشد. از نظر {جی. آر. گاس} مدیر مرکز تحقیقات و نوآوریهای آموزشی وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی <a class="mw-redirect" title="کشورهای اروپایی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C">کشورهای اروپایی</a> فناوری آموزشی عبارت است: <a class="new" title="طرح سازمان یافته (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1">طرح سازمان یافته</a> و <a class="new" title="استقرار یک سیستم فراگیری (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1">استقرار یک سیستم فراگیری</a> که از مزایای روشهای نوین ارتباط جمعی و شیوه‌های جدید تدریس، ابزار و وسایل بصری و سازمان‌بندی کلاس بهره‌گیری می‌کند.</span></p> <p> </p> Thu, 20 Apr 2017 14:59:00 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/64 http://naseryavari14.blogfa.com/post/63 <p dir="rtl" align="justify"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/40.gif" alt="" border="0" />   بهترین <span style="color: #ff0000;">روش تدریس</span> کدام است؟</strong></p> <p dir="rtl" align="justify">هیچ یک از روشهای تدریس فی نفسه خوب یا بد نیستند بلکه نحوه وشرایط استفاده از آنهاست که باعث قوت یا ضعف آنها می شود.لذا معلم با توجه به <strong>هدفهای آموزشی</strong> ، <strong>محتوای درس</strong> ، <strong>نیازها وعلایق دانش آموزان</strong> ، <strong>امکانات موجود</strong>(زمان،فضا،وسایل و....) ، <strong>تراکم دانش آموزی</strong> و.... مناسب ترین شیوه را برای یک تدریس مطلوب انتخاب نماید. مسلماً در یک جلسه تدریس،الزاماً نباید فقط از یک روش استفاده کنیم و بر حسب موقعیت می توانیم ترکیبی از الگوها و روشهای تدریس را مورد بهره برداری قرار دهیم برای انجام این مهم باید شناخت، توانایی ومهارت فراوان در به کار بردن الگوهای متنوع تدریس داشته باشیم.</p> <p dir="rtl" align="justify"> </p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: #ff0000;">تعريف تدريس</span> : </strong></p> <p dir="rtl" align="justify">« <span style="color: #0000ff;"><strong>تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، بر اساس طراحي منظم و هدفدار معلم ،براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد . تدريس مفاهيم مختلف مانند نگرشها ، گرايشها ،باورها ، عادتها و شيوه هاي رفتار وبه طور كلي انواع تغييراتي راكه مي خواهيم در شاگردان ايجاد كنيم، دربر مي گيرد</strong></span> .»</p> <p dir="rtl" align="justify"> <strong>چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود دارد كه عبارتند از :</strong></p> <p dir="rtl" align="justify">الف ) وجود تعامل بين معلم و دانش آموزان</p> <p dir="rtl" align="justify">ب) فعاليت بر اساس اهداف معين واز پيش تعيين شده</p> <p dir="rtl" align="justify">ج ) طراحي منظم با توجه به موقعيت و امكانات</p> <p dir="rtl" align="justify">د) ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري .</p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: #ff0000;">الگوی تدریس چیست</span>؟</strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong>الگو</strong>، معمولاً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد.</p> <p dir="rtl" align="justify"><strong> الگوي تدريس</strong>، چهارچوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب يک الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد داشت.</p> Thu, 20 Apr 2017 13:05:00 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/63 http://naseryavari14.blogfa.com/post/62 <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" />   روابط مفهومی  <img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" /></strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">دربرنامه ی آموزشی زبان فارسی برای روشن شدن مفهوم آن تعداد از عناصر زبانی که درکشان برای  دانش آموزان مشکل است می توان از <strong><span style="color: #ff0000;">روابط مفهومی</span> ،مانند  <span style="color: #00ff00;">هم معنایی، تضاد معنایی</span> و غیره سود جست</strong> و به این ترتیب بر ذخیره واژگانی دانش آموزان افزود . </span><br /> <br /> <span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="font-size: small;">یکی از اهداف آموزشی فارسی دوره ی ابتدایی که</span><span style="color: #800080;"><strong> افزایش ذخیره ی واژگانی</strong></span> <span style="font-size: small;">دانش آموزان است نیز تحقیق خواهد یا فت.</span></span><br /> <br />            <img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/33.gif" alt="" border="0" /><span style="color: #ff0000;">روابط مفهومی</span><span style="color: #000000;"> بر دو دسته است: <strong>روابط مفهومی واژگانی وروابط مفهومی جمله ای</strong></span></strong></span></p> Thu, 20 Apr 2017 12:53:46 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/62 http://naseryavari14.blogfa.com/post/61   <strong>از جمله موارد روابط مفهومی واژگان ، <span style="color: #ff0000;">واحد شمارش</span> می باشد</strong>.</p> <p>برای شمارش از واحد های مختلفی استفاده می شود.</p> <p> واحد شمارش انواع مختلفی دارد از جمله :</p> <p>نفر ، دست ، رأس ، دستگاه ، فروند ، حلقه ، شاخه ، جفت ، دانه ، عدد ، باب ، اصله ، تخته ، قبضه ، جلد ، عرّاده و ...</p> <p>واحد شمارش انسان، شتر، نخل <strong><span style="color: #ff00ff;">:</span></strong> <span style="color: #0000ff;">نفر</span><br />واحد شمارش کفش، جوراب، دستکش <span style="color: #ff0000;"><strong>:</strong></span> <span style="color: #0000ff;">جفت</span><br />واحد شمارش سیگار <span style="color: #ff00ff;"><strong>:</strong></span> <span style="color: #0000ff;">نخ</span><br />واحد شمارش صابون <span style="color: #ff00ff;"><strong>:</strong></span> <span style="color: #0000ff;">قالب</span><br />واحد شمارش تخم مرغ <span style="color: #ff0000;"><strong>:</strong></span> <span style="color: #0000ff;">دانه</span><br />واحد شمارش نان <span style="color: #ff0000;"><strong>:</strong></span> <span style="color: #0000ff;">قرص</span><br />واحد شمارش گردو، مداد <span style="color: #ff0000;"><strong>:</strong></span> <span style="color: #0000ff;">دانه</span></p> Wed, 05 Apr 2017 19:23:12 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/61 http://naseryavari14.blogfa.com/post/60 <strong><span style="color: #ff0000;">مقاله</span></strong></p> <p><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/12.gif" alt="" border="0" />     نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر منکرات اخلاقی دانش آموزان</strong></p> <p>برای مشاهده خلاصه و دانلود مقاله به سایت <span style="color: #ff0000;"><strong>سیویلیکا</strong> </span>مراجعه کنید.</p> Tue, 28 Mar 2017 12:41:00 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/60 http://naseryavari14.blogfa.com/post/58           <span style="font-size: medium;"><strong> <span style="color: #cc0000;">جزء واژگی</span>   <span style="color: #000099;">یکی دیگر از روابط مفهومی در سطح واژه های زبان است</span>. <br /><br />     <img src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt="" />مفهوم واژه ای مثل گل را در نظر بگیرید. مفهوم واژه هایی نظیر ً <span style="color: #ff6600;">گلبرگ ، کاسبرگ ، پرچم ، برچه </span>ً، هر کدام جزئی از مفهوم واژه ی « <span style="color: #cc6600;">گل </span>» را تشکیل می دهند.  </strong></span><span style="font-size: medium;">     مفهوم واژه های ( ران ، ساق ، یا زانو ) نیز هرکدام ، جزئی از مفهوم واژه ی « پا » را تشکیل می دهند. <strong><span style="color: #000099;">بنابراین می توان گفت که جزء واژگی رابطه ی <span style="color: #cc0000;">کل</span> به <span style="color: #cc0000;">جزء</span> است</span></strong>. رابطه ی مفهوم « پیراهن » نسبت به مفهوم «آستین» رابطه ی کل به جزء است. در چنین شرایطی ، واژه ای مثل پیراهن واژه ی کُل نامیده می شود و واژه ای مثل آستین یا یقه واژه ی جزء به حساب می آید. </span></p> Tue, 07 Feb 2017 17:16:26 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/58 http://naseryavari14.blogfa.com/post/57      <span style="font-size: medium;"><strong>توانایی های اکتسابی یادگیری زبان</strong> عبارتند از : تواناییهای آوایی؛ <strong><span style="color: #cc0000;">تواناییهای واژگانی</span></strong>؛ تواناییهای دستوری؛ تواناییهای سبکی؛ شم زبانی؛ تفکر به زبان دوم. <br />        <span style="color: #999900;"> <span style="color: #993399;"><strong>توانایی های واژگانی از جمله تواناییهای اکتسابی یادگیری زبان می باشد</strong></span></span>، این توانایی زبان آموز را یاری می دهد تا بر روابط واژگانی زبان دوم تسلط یابد. این توانایی ها عبارتند از: <br />        <span style="font-family: Mihan-Yekan;"> <br />     <span style="font-size: large;">  الف) <span style="color: #3333ff;"> ذخیره مناسب واژگانی از کلمه های زبان دوم</span>؛<br />       ب)   <span style="color: #ffcc00;">توان تشخیص و درک سریع واژگان شنیده شده</span>؛<br />       ج)   <span style="color: #ff6600;">توان فهم سریع معانی بافتی کلمات زبان دوم</span>؛<br />       د)   <span style="color: #33cc00;">توان یادآوری ترکیبات لغوی زبان دوم</span>؛<br />      هـ)  <span style="color: #cc33cc;">توان تولید سریع واژگان برای ارسال پیام</span>؛ <br />       و)   <span style="color: #ff99ff;">توان حدس معانی مفهومی و معانی مصداقی کلمات زبان دوم</span>.</span></span><br /><span style="font-size: xx-small;">منبع : زندی،1393،روش تدریس زبان فارسی.</span></span></p> Wed, 01 Feb 2017 23:44:25 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/57 http://naseryavari14.blogfa.com/post/56      <span style="font-size: medium;"><span style="color: #cc0000;"><strong>مفهوم </strong></span> در معنی شناسی زبان فارسی عبارت است از <strong><span style="color: #009900;">معنای متداول و همگانی یک واژه</span></strong> ، نه معنایی که ممکن است سخنگو بنا به سلیقه ی خود به کار می برد یا آن را درک می کند. </span><br /><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <div align="justify"><span style="font-size: medium;">     <img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" /> آنچه در برابر یک عنصر زبانی در ذهن همه اهل زبان به طور مشترک متصور می شود مفهوم آن عنصر است؛ مثلاً مفهوم واژه میز ، مشخصه ها و مؤلفه های مشترک تصورات ذهنی کلیه فارسی زبانان درباره ی کلیه میزهای مورد تجربه شان در جهان خارج است. </span></div> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <div align="justify"><span style="font-size: medium;">      مفهوم هر واژه ای از مفاهیم بسیاری از واژه های دیگر که در شبکه ی واژگان زبان فارسی قرار دارند جدا نیست. معنی این سخن این است که بین مفاهیم و واژه های مربوط روابط ویژه ای حاکم است. <br />    <span style="font-size: small;"> <span style="font-size: xx-small;">منبع : زندی ، </span></span><span style="font-size: xx-small;">1393، روش تدریس زبان فارسی.</span></span></div> Sun, 29 Jan 2017 12:33:48 +0330 naseryavari14 http://naseryavari14.blogfa.com/post/56

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت: 18:47